Schema Period 1 Ht-19, v.34-43

Måndag

12.00 – 13.00 Lugn Lunch yoga /Jenny

18.00 – 19.00 Hathayoga / Kicki
Ej v. 40

19.15 – 20.15 Hathayoga – Nybörjarkurs / Kicki

Tisdag

17.15 – 18.30 Ashtanga Yoga – Nybörjarkurs /Jenny

19.00 – 20.30 Ashtanga Yoga Mysore  /Jenny

Onsdag

16.30-17.30 Ashtanga Yoga Mjuk /Jenny

17.45 – 18.45 Yinyoga
/Jenny

19.00 – 20.00 Mediyoga – Nybörjarkurs /Vera

Torsdag

19.00 – 20.00 Mediyoga / Vera
                        Ej v. 38